WELLINGTON GEE (G)-VOUCHER PROJEK

Inleiding

Die gemeenskap van Wellington is verbind tot ′n gestruktureerde benadering om welsynsnood in Wellington en die omgewing te verlig. ′n Projek is goedgekeur om spesifiek die nood van honger en kleding aan te spreek: G-Voucher Projek. Die volgende instansies het deur deelname hul ondersteuning aangebied: Andrew Murray Sentrum, Hugenote Kollege, VGK Kerk Wellington, NG Kerke van Noord, Oos en Moedergemeentes, Wellington Lions Klub, Timura Ministries, Josh Gen-FLC, Drakenstein Munisipaliteit, AGS Kerk, St Georges Presbytarian Kerk, Drakenstein Pallative Hospice, Rope Ministries, CPUT en ander individue, kerke, welsynsorganisasies en besighede.

Die Wellington G- Voucher projek word amptelik 1 Augustus 2013 in werking gestel en sal voorafgegaan word deur ′n bemarkingsveldtog wat ten doel het om die breë publiek in te lig oor die werking van die projek en hoe dit ondersteun kan word.

Daar is honger werklose mense op straat in Wellington maar daar is ook mense in ander kategorieë soos families wat finansieël swaar kry en selfs studente wat honger ly.  Die G voucher projek is dus nie net gefokus op straatmense nie maar het wel die straatmense as primêre fokus. Daar is ‘n sterk humanitêre motivering maar ook ‘n Christelike beweegrede vir inwoners om hierdie nood aan te spreek.

Christelike verantwoordelikheid om te G (gee)

Die Bybel is duidelik oor wat van die volgelinge van Jesus verwag word.

Ons moet die werklikheid van die nood van mense raaksien, en daadwerklik doen wat ons kan, waar ons is en met wat ons het. Matt 9: 36 " Toe Jesus die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie" Letterlik, Sy ingewande het in beroering gekom. Hy het seergekry van binne. Dissipels het ook die mense gesien en besluit hulle moet weggestuur word, maar Jesus sê in vers 16: "Gee julle vir hulle voedsel..!". Hulle reaksie was: Ons het te min om 'n verskil te maak, ons het net 5 brode en twee vissies. Jesus sê: Bring julle brode en vissies na die tafel, in my hande gebeur die wonderwerk. Ons moet die nood sien, diep getref word en doen wat ons kan deur ons brode en visssies na die tafel te bring, ons kan nie, maar God kan, en daarom kan ons 'n verskil maak in die nood van mense.

David Bliss van Andrew Murray Sentrum lei ‘n gebedsgroep wat op ‘n weeklikse basis voorbidding doen vir die G-voucher Projek.

Omvang van nood in Wellington gemeenskap

Straatmense is nie ′n homogene groep individue nie. Daar moet onderskei word tussen sogenaamde “bergies” wat op straat slaap en die wat wel elders ′n heenkome het en slegs die dorp gebruik as bron van geld of vir die pleeg van kriminele aksies. Dit beteken nie dat “bergies” nie krimineel optree nie. Die “bergies” is ongeveer ′n groep van 100 individue wat hoofsaaklik in drie afsonderlike groepe opereer: Die Brug, die middedorp naby Pick ′n Pay en die in die omgewing van Victoria Park. Dit is ′n komplekse groep van individue wat verskillend hanteer moet word. Inwoners is in meeste van die gevalle nie opgewasse om hierdie mense se behoeftes en hul negatiewe impak op die omgewing te bestuur nie. Wellington is egter gelukkig om wel inwoners te hê wat die dinamika verstaan en dit kan hanteer. Dit is egter die volle gemeenskap se verantwoordelikheid om ′n projek soos G-voucher te ondersteun, want dit raak die instrument vir verantwoordelike implementering. Die G-voucher Projek kan  van die behoeftes in ′n mate aanspreek en terselftertyd die groter gemeenskap dien.

Kriminele dinamika

Dit is belangrik om die verwysingsraamwerk van misdaadvoorkoming in Wellington te verstaan. Attie Barnard van die Misdaadforum verteenwoordig ook die siening van die plaaslike Polisie en adviseer die komitee ten opsigte van die hantering van die straatmense. Die uitdaging is om te onderskei tussen die mense wat werklik hulpbehoewend is aan die een kant en aan die anderkant die kriminele wat die situasie en Wellingtonners se welwillendheid uitbuit.

Die status op die oomblik is dat kriminele hulself voordoen as bedelaars om toegang tot inwoners se huise (besighede) te verkry. Hulle gebruik dit as verskoning om op straathoeke te sit en inwoners se bewegings / roetines dop te hou en gebruik hierdie inligting om dan later by huise in te breek, inwoners te roof, of om te steel. Die ander gewilde manier om inligting te bekom, is om as handlangers op boupersele te gaan werk, en sodoende voldoende tyd het om inwoners in die omgewing dop te hou.

Dit gebeur baie selde dat ’n krimineel sommer op die ingewing van die oomblik sal besluit om ’n misdaad te pleeg. Hy/sy  sal altyd eers sy slagoffer vir ’n tydperk dophou en die maklikste manier om dit te doen, is deur te bedel.

Die meeste bedelaars  verkies om te bedel want dit is in baie gevalle meer lonend as om te werk. Hulle is territoriaal en sal nie skroom om mekaar aan te val nie.  Voorbeelde hiervan kan gereeld in die dorp en woongebiede gesien word. Hulle het ook die vermoë om hulle slagoffer (veral bejaardes) “skuldig” te laat voel tot ’n fyn kuns bemeester.  Inwoners gee soms groot somme geld of ander items vir hierdie bedelaars. In die meeste gevalle sal laasgenoemde items verkoop word.  In Wellington is daar nie soseer ’n probleem met bedelaars wat op een plek sit en bedel nie. Hulle beweeg rond en sal spesifieke gebiede en inwoners teiken.

Impak op sake sentrum

Indien ’n probleem soos hierdie nie daadwerklik aangespreek word nie, kan dit tot die agteruitgang van die sentrale sakekern van ’n dorp lei, want potensiële kliënte sal dit vermy. Besighede sal verliese begin lei en na beter gebiede verskuif. Dit versnel die proses van agteruitgang en groter konsentrasie van straatmense. 

Kaapstad se sakekern is ’n sprekende voorbeeld hiervan. Dit het ’n grootse poging van die stadsvaders geverg om die sakekern te herstel nadat dit deur straatmense en kriminele elemente ingeneem is.

Voordele van G- voucher projek

Die voordeel van die G-voucher stelsel sal wees dat die geleentheid van die bedelaars weggeneem word om inwoners as “slagoffers” te teiken. Dit sal vir inwoners ook ’n alternatief bied en hulle hoef nie skuldig te voel wanneer hierdie bedelaars weggewys word nie. Die straatmense sal op  sentrale plek(ke) gehelpkanword wat op sigself ook voordele inhou, soos:

  • Die kansvatters  en kriminele sal van die gewone bedelaars geskei kan word, wat dan weer ( in samewerking met die breë gemeenskap ) ’n positiewe impak op misdaad sal hê.
  • Die inwoners wat werklik probleme het, sal nie net voedsel en kleding kan ontvang nie, maar daar kan ook met programme  begin word om werk aan hul te verskaf en elders huisvesting te kan bekom (toegegee ′n idealistiese benadering).
  • Daar kan saam met maatskaplike dienste gewerk word om kinders wat van die huis af weggeloop het, weer met hul gesinne te verenig.
  • Die Monte Christo G-vouchers is geldig vir ′n ete of klerasie en kan ook in die Paarl ingeruil word by ′n paar plekke wat deur Monte Christo beman word. Straatmense van Wellington sou dus hul voucher in die Paarl kon aanwend.

Die G-voucher Projek sal saam met die Polisie, Munisipaliteit, Howe en ander gemeenskap organisasies werk om die probleem te verlig.

Hoe werk die G-voucher projek?

Die gemeenskap sal ingelig word om nie geld aan die straatmense te gee nie, want in die meeste gevalle lei dit tot aankoop van drank, sigarette en dwelms. Die publiek moet egter nie ontmoedig word om op ander maniere te gee nie. Die G-voucher Projek maak dit juis moontlik om verantwoordelik te kan GEE.

Die publiek moet ook nie aangemoedig word om G-vouchers sonder enige oordeel te versprei nie, maar dit eerder te kanaliseer in die rigting van instansies wat direk met behoeftige honger inwoners werk. Sulke instansies is die Wellington Polisie, kerke, welsynsorganisasies, CPUT en instansies wat hul eie projekte loods soos bv die Wellington Lions Klub. Dit skep die geleentheid om die straatmense te bemagtig deur werk te kan verrig, opleiding in ′n vaardigheid te ondergaan, te evangeliseer en om die groter maatskaplike probleem te ondervang. Deur sonder enige intervensie voedsel uit te deel, word die langtermyn maatskaplike probleem nie aangespreek nie en is nie in die belang van die individu of die gemeenskap nie. Die publiek het egter die vryheid om die vouchers volgens hul oordeel aan behoeftiges te versprei.

Daar sal twee tipes G-vouchers beskibaar wees:  ′n SPAR G-voucher van R10 en ′n Monte Christo G-voucher van R6. Monte Christo prosesseer reeds 5000 etes per dag en doen dit baie effektief.  Hul verskaf etes aan skole en by ander afsetpunte. Die doelwit van die G-voucher projek is om die beskikbare bronne so effektief moontlik aan te wend. In beide G-voucher gevalle sal publiek aangemoedig word om dit aan te koop maar nie direk te gee aan die behoeftiges nie. Dit moet eerder geskenk word aan organisasies wat met intervensie met die behoeftiges kan werk. Die publiek kan met elke G-voucher skenking self besluit hoe dit aangewend moet word volgens projekte wat deel van die G-voucher Projek is.

Die Monte Christo G-voucher is ook ontwerp vir 2de handse klerasie in plaas van ′n ete. Die gemeenskap word aangemoedig om klerasie te skenk aan kerke, welsynsorganisasies en spesifiek ook  Hospice wat in Kerkstraat, agter Bakoondjie, ′n winkel bedryf.

SPAR G-voucher

 Koop_bewys.png

 Monte Christo G- voucher

 Monte_Christo_G_-_Voucher_1.pngMonte_Christo_G_-_Voucher_2.png

Rol van Drakenstein Munisiplaiteit

Die Posduifklub is deur die Munisipaliteit vir die G-voucher Projek beskikbaar gestel. Die fasiliteit is ideaal vir die uitdeel van voorbereide voedsel. Die Munisipaliteit het ook onderneem om swart sakke beskikbaar te stel vir rommel opruiming en dit gereeld te verwyder.

 Daar is ook die moontlikheid dat die werkskeppingsprogram van die Munisipaliteit in die langtermyn van waarde kan wees. Geen voedselverskaffing vanaf Munisipaliteit moet verwag word nie. In die Paarl word werkloses reeds aangewend om rommel te verwerk maar dit geskied teen betaling en nie net in ruil vir ′n bord kos nie. Die G-voucher Projek se fokus is egter op hierdie stadium slegs op voedselverskaffing en klerasie met intervensie.

ADMINISTRATIEWE PROSES

Die koop van G-vouchers word aktief in die gemeenskap aangemoedig deur die deelnemende instansies. Elke instansie sal sy eie metodiek vir bemarking ontwikkel. Kerkkantoor.png

Die administrasie van die projek is krities want daar sal deeglike kontroleprosedures in plek moet wees en geoudit kan word. Die NG Moedergemeente het onderneem om verantwoordelikheid vir die administrasie te neem. Hul sal ondersteun word deur ouditeurs FHBC/BGR.

Die kantoor in Kerkstraat 11 sal die sentrale plek wees vir G-voucher administrasie. Voucher kantoor telefoon nommer: 021 8731561. Kantoor ure: Maandag – Vrydag  08h00-13h00  www.wellingtongemeente.co.za

  • Die kantoor gaan ′n hoeveelheid SPAR G-vouchers van R10 elk ontvang met ′n reeks serienommers. Die G-vouchers sal uitgemaak wees as G-VOUCHER PROJECT. Ook sal ′n hoeveelheid Monte Christo G-vouchers beskikbaar wees. Die SPAR G-vouchers sal ′n vervaldatum hê asook ′n instruksie op die agterkant wat die voucher beperk tot voedsel en nie drank, sigarette, selfoontyd of iets dergeliks nie.
  • Die pakke G-vouchers word aan enige deelnemende organisasie of individue verkoop wat dit verder versprei aan die publiek.
  • Weekliks  sal SPAR ′n rekening stuur aan die G-voucher kantoor wat dit dan betaal en rekord hou. SPAR onderneem om slegs die G-vouchers te faktureer wat hul ontvang en geruil het vir voedsel. Hul sal ook die serienommers kontroleer en aan die G-voucher kantoor beskikbaar stel.
  • Afsonderlik van die SPAR G-vouchers, word MONTE CHRISTO G-voucher pakkies van R30 (5 x R6 G-vouchers) ook verkoop en geld word aan Monte Christo oorbetaal. Dit is vir etes en nie voedselpakkies soos SPAR nie. Weereens word Monte Christo betaal nadat geld ontvang is.
  • Die kantoor ontvang ook finansiële bydraes wat verreken moet word en sal dit gebruik om ′n individu(e) te betaal wat deelneem aan die uitdeel van etes by die Posduifklub en wat NIE vrywilligers is nie.

PROJEKTE

Posduifklub

Die fasiliteit is skuins agter die NG Moederkerk geleë. Hier sal Maandag tot Vrydag etes aangebied word van Posduif_Klub.png12h00 tot 14h00 in ruil vir ′n Monte Christo G- Voucher. Slegs individue met ′n G-voucher sal ′n ete ontvang. Die aksie het ook potensiaal vir bediening van die Woord voor die uitdeel van etes. Die projek sal beman word deur VERANTWOORDELIKE individu(e) wat  bereid is om dit teen ′n nominale vergoeding te doen. Die rede hiervoor is dat die gebruik van vrywillgers nie prakties volhoubaar is nie. Die projek sal bestuur word deur die VGK Wellington gemeente wat die kapasiteit het om dit volhoubaar te doen. Kontak persoon: Clifford Asia (083 704 4079) Die gemeenskap word aangemoedig om die Monte Christo G-vouchers te skenk aan die Wellington Polisie wat onderneem het om dit aan verdienstelike individue te oorhandig. Individue word ook aangemoedig om as vrywilligers prakties te ondersteun.

St Georges

Hans en Dulcie van Rensburg (Presbiteriaanse Kerk) (072 270 8784) bedien Sondae om 07h30 ′n groep van 25 tot 40 “bergies” agter die Malan Arkade.  Hul voorsien die “bergies” van ‘n maaltyd en bring ook aan hul die Woord. Hans word bygestaan met die prediking deur Marius Kruger.  Jaco Geldenhuys en Jean Lesch help met die bediening van die voedsel. Die Monte Christo G-vouchers sal hiervoor aangewend word. Die laaste aflewering van etes is op Vrydae. Hul stoor die voedsel en verhit dit voor bediening op Sondae. Hul sal ook ondersteuning bied aan VGK Wellington se Posduifklub projek.

Verder voorsien hul ook 1 x per week (Vrydae) ‘n ete aan al die inwoners van HUIS  LIZELL. Die etes is ook afkomstig van Monte Christo. Die gemeenskap word aangemoedig om beide G- vouchers aan die projek te skenk.

CPUT

CPUT het die sogenaamde INREACH en OUTREACH  programme. Die INREACH verskaf onder andere voedsel aan studente wat ondersteuning nodig het. Sulke studente sou direk etes kon gaan afhaal by die Posduifklub indien G-vouchers aan CPUT geskenk word.

SPAR-G-vouchers kan gebruik word vir aankope van bestanddele vir byvoorbeeld 'n pot sop en broodjies of pap. Die voedselhuishoofde en dosente sal dit verantwoordelik administreer.

Die OUTREACH program moedig studente aan om betrokke te raak by die werkloses en onder andere die straatmense. Hul kan hul voedselgee-aksies goed koördineer met die Posduifklub en St Georges projek. Die G-voucher projek sal die koördinering fasiliteer. Die geemeenskap word aangemoedig om CPUT projekte te ondersteun met G-vouchers. Kontakpersoon: Brigitte Langner (079 509 0839)

ALIMENTASIE

Die SPAR G-vouchers maak dit moontlik vir enige van die kerklike gemeentes om hul eie lidmate (en ander) te ondersteun met voedselpakkies. Dit vind reeds in al die gemeentes plaas en word goed geadministreer want voedselpakkies word op meriete aan behoeftiges geskenk. Die Pres kerk het bv ′n uitreik na pasiënte van die daghospitaal en die Soetendal kliniek wat ook deur SPAR G-vouchers ondersteun kan word. SPAR G-vouchers voldoen dus aan ′n behoefte wat nie met voorbereide etes van Monte Christo bevredig kan word nie.

BEMARKING VAN G-VOUCHER PROJEK IN GEMEENSKAP

Johan Nel, joernalis van Paarl Pos,  is lid van G-voucher komitee en sal deurlopend blootstelling in die koerant verseker. Radio KC sal ook hieroor verslag doen. Die verskeie gemeentes sal hul eie bemarkingsprogramme volg. Die Sake Kamer is genader om die besighede in te lig omtrent G-voucher Projek en dit aanmoedig. Sportklubs sal ook genader word. Die Lions is verteenwoordig op die G-voucher komitee en sal hul lede mobiliseer. Skole sal besoek word om onderwysers te bematig om die G-voucher beginsels aan die leerders oor te dra.

Doelontwerpte plakate (400) sal gedruk word en aan deelnemende organisasies geskenk word om dit op sentrale plekke te vertoon bv ingange van kerke, ingange van skole, vertoonvensters of aanplakborde van winkelsentrums, sportklubs. Die Drakenstein Munisipaliteit sal versoek word om dit teen lamppale aan te bring. ′n Kripiese inligtingstuk sal opgestel word wat per epos versprei sal word. Die bestaande databasisse van kerke, sportklubs, welsynsorganisasies, misdaadforum en dies meer sal gebruik word om die inligtingstuk aan inwoners te versprei.

SLEUTEL BEGINSELS WAT AAN GEMEENSKAP OORGEDRA MOET WORD:

1.      Moenie geld aan bedelaars in die dorp gee nie.

2.      Moenie geld, voedsel of klerasie direk by wonings aan bedelaars gee nie.

3.      GEE wel deur G-vouchers te koop en dit te skenk aan spesifieke instansies wat met    oordeel dit kan aanwend.

4.      Moenie skuldig voel nie want jy G (GEE – GIVE) wel deur G-VOUCHERS.

5.      G, G, G!   (Gee, Gee, Gee!!)

Vraag/Antwoord:

V1: Hoekom word G-vouchers verkieslik nie direk aan bedelaars gegee nie?

A1: Deur direk te gee is daar geen beheer oor hoeveel G-vouchers een bedelaar versamel nie. Dit kan handel in G-vouchers tot gevolg hê en ontneem die geleentheid vir kundige persone om die persoon te bearbei. Deur Monte Christo vouchers direk aan die Polisie, kerke, welsynsorganisasies te skenk, kan hul dit met oordeel aan behoeftiges uitdeel.

V2: Kan geld direk geskenk word vir die projek sonder om G-vouchers te koop?

A2: Gewis. Die geld word geskenk aan enige van die deelnemende organisasies wat dit vir die doel sal aanwend. Fondse word ook benodig om individue ′n nominale fooi te betaal om voedsel uit te deel. Die fondse kan direk by die Voucher kantoor (Kerkstraat 11) inbetaal word.

V3: Ek is ′n tannie van die dorp wat vreesbevange agter veiligheidstralies woon maar graag sal wil help. Wat kan ek vir bedelaars sê wat geld of voedsel of klerasie bedel in die dorp of by my huis? 

A3: My liewe mens. Ek gee nie geld nie en gee reeds aan die G-voucher projek. Jy kan voedsel kry by die Posduifklub (agter die Groot wit kerk) en klerasie by die Hospice (in Kerkstraat) maar gaan haal eers vir jou ′n voucher by die Polisiestasie.

V4: Ek is van die XXX organisasie en ons wil graag die mense op straat help met voedsel. Wat kan ek doen?

A4: Jy kan G-vouchers by enige van die gemeentes of Voucher kantoor  koop en dit gee vir een van die projekte. Ook kan jy jou XXX organisasie oortuig om ook G-vouchers te koop en onder jul lede te herverkoop.

V5: Ek het nie geld om G-vouchers te koop nie maar wil graag die straatmense evangeliseer.

A 5: Kontak gerus vir Dulcie van Rensburg by 072 270 8784 of dulcie1@hvre.co.za van die St Georges projek en bied jou hulp aan.

V6: Ek het klerasie wat ek wil skenk. Vir wie kan ek dit gee.

A6: Gaan gee dit vir Hospice (agter Bakoondjie in Kerkstraat) of enige van die kerke of welsynsorganisasies.

V 7: Wanneer begin die projek.

A7: 1 Augustus 2013.

V8: Ek is so opgewonde en wil nou dadelik ′n klomp gaan vouchers gaan koop! Waar kan ek gaan koop?

A8: Koop by jou gemeente of sportklub of diensorganisasie soos bv die Lions maar indien hul dit nie het nie, kan jy direk gaan koop by die Voucher kantoor by Kerkstraat 11, enige tyd Maandag tot Vrydag  08h00-12h00.  Dit is die NG Moedergemeente se kerkkantoor. Oortuig jou gemeente of diensorganisasie om die Vouchers vir jou beskikbaar te stel.

 

Besighede waar Vouchers kan aangekoop word: 

Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan bevestig dat die G- Vouchers by die onderstaande besighede te koop aangebied word. Die eienaars van die besighede het onderneem om ten alle tye voorraad te dra en dit te verkoop teen dieselfde waarde as wat hul dit by die G- Projek aankoop. BAIE BAIE dankie vir hul diens aan die gemeenskap. Kom ons ondersteun hierdie besighede wanneer ons ons G- Vouchers gaan koop. Dit sal steeds ook te koop wees by die onderskeie kerkkantore.   

 

Hawekwa Kelder                                Maliaan Ellmann         021-783 2618

 

Curves Wellington                            Tania Wagener          

 

La Rochelle B&B                               Coretha / Hennie        021 873 4771

 

Die Vleishuis                                      Wessel Hoffman    

 

Mattelo Computers                            Jenny                            021 864 3994

 

Perfect Place                                       Karin Coetzee               021-873 6620

 

Doggy Parlour                                     Petre Bosman               079 572 9291   

 

Inklab                                                   Theo Rischbieter           084 551 1337

 

Cummings Guesthouse                     Mattie Visser                 021-873 3474

 

Wilmar Bouhandel                              Fanus Mostert               021-873 7687

 

Wellington Fisheries                          Jonathan    

 

The Write Shoppe                               Pieter Theron                   021-873 5667

 

Wimpy                                                  Pieter Bezuidenhoudt       021-873 5783

 

Vineyard Beauty                                  Beulah van Niekerk     (Diemersfontein)

 

Wellington Paint & Hardeware           LH Ahmed                    021 873 4424